Logo

Всичко за твоето парти на едно място

Политка за лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
“ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД

С настоящата политика целим да ви предоставим информация относно обработването на ваши лични данни преди, в хода на и след отношенията ви с „ПАРТИБОКС.БГ“ЕООД, в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни.
За да бъдете точно информирани относно обработването на вашите лични данни и целите затова, моля имайте предвид следното:
I. Вашите лични данни се обработват от „ПАРТИБОКС.БГ“ЕООД за нуждите на дейността на дружеството в качеството му на Администратор.
Идентификация и координати на Администратора: „ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205835668, със седалище град Лясковец и адрес на управление: гр. Лясковец 5140, пл. „Възраждане“ 3, представлявано от управителя Георги Бешев Касабов, телефон 0878911812, е-mail:
office@partybox.bg, уебсайт: http://partybox.bg, представлявано от управителя Георги Касабов.
“ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД обработва личните данни за физически лица при и по повод своята пряка дейност на Дружеството и/или на договорно основание и/или по силата на друго основание в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
II. „Лични данни“ означава всяка информация отнасяща се до идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице. Подлежащо на идентификация физическо лице е всяко физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или косвено, посредством една или повече характеристики, отнасящи се до неговата физическа, психологическа, икономическа, културна или социална идентичност.
III. Основание за събиране, обработване и съхраняване на вашите лични данни:
1. “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД е администратор на лични данни, тъй като събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта http://
partybox.bg (по-долу наричан Уебсайта) и предоставяните от “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД услуги във връзка със свързване между физически и юридически лица, предоставящи услуги и техните потенциални клиенти от друга страна, за създаване и поддържане на профили, за изпълнение на подадена от субекта на данни запитване за оферта, вкл. за целите на сключване на договори за услуги с трети лица (по-долу наричани „Изпълнители“) на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:
i. изрично получено съгласие от Вас като потребител;
ii. за целите на сключване на договор между Вас и трета страна;
iii. спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
iv. за осигуряване защита на Вашите интереси в качеството Ви на субект на личните данни или на друго физическо лице.
IV. Как и какви лични данни събираме за вас?
2. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които:
i. Вие ни предоставяте във връзка с използването на Уебсайта, създаване на профил и попълване на формулярите за заявки в онлайн магазина във връзка със сключването на договор за услуги между Вас и Изпълнителите. Чрез попълването и изпращането на регистрационния формуляр или заявки за поръчки до “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД вие съзнателно и доброволно предоставяте личните си данни за обработка – имена, електронен адрес, телефон за връзка, адрес за предоставяне на услугата. Отказът от предоставяне на съответните лични данни би довел до невъзможност за осъществяване предмета на дейност на “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД и възможността да се възползвате от нашите услуги.
ii. Вие сте предоставили на социални мрежи – като Facebook след ваше изрично съгласие.
iii. Бисквитки – “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД използва на своите сайтове бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за предоставяне на посочените в сайта услуги за рекламни цели в различен момент.
2.1 Какви лични данни събираме при попълване на регистрационен формуляр за създаване на профил на сайта?
  Име и фамилия на лицето, имейл, телефон;
2.2 Какви лични данни събираме при подаване на заявка за поръчка в онлайн магазина?
Имена на лицето, което подава заявката, адрес на електронна поща, адрес за предоставяне на услугата – град, квартал, улица, блок, етаж, апартамент; телефон;
2.3 Какви лични данни събираме при заявяване на ваучър?
Имена на лицето, телефон, мейл, дата на сватба;
2.4 Какви данни събираме от социалните мрежи? 
Обща информация за профила като име, имейл адрес.
3. Кои са водещите цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни? 
Целите на обработване са, както  следва:
i. за осигуряване на достъп до услугите на Администратора и Изпълнителите и предоставяне на изискана от Вас информация, при създаване и поддържане на регистрирани от вас профили на сайта
ii. за осъществяване на контакт (комуникация) между Вас, Администратора и Изпълнителите по подадени запитвания в онлайн магазина, при заявяване на ваучери,
iii. ,
iv. за счетоводни цели,
v. защита на информационната сигурност,
vi. за целите на персонализиране и профилиране, за да Ви информираме за реклами, игри и промоционални оферти за свои собствени или оферирани от изпълнителите стоки или услуги, инициативи, промоции, игри, оферти, рекламни кампании, анкети за целите на отчетност,
vii. за целите на отчетност и статистически цели,
viii. за директния маркетинг и рекламни цели, за да ви изпращаме актуална информация за новини и топ офертите на електронния ви адрес.

4. Принципи при обработката на Вашите лични данни, спазвани от “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД:
i. законосъобразност,
ii. добросъвестност и прозрачност,
iii. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни,
iv. точност и актуалност на данните,
v. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(1) При обработването и съхранението на личните данни, Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите легитимни интереси в т.ч. изпълнение на задълженията с и към НАП, МВР и други държавни и общински органи.
5. Основание за обработка на личните Ви данни
(1) Администраторът обработва Вашите лични данни, предоставени от Вас чрез попълване на регистрационен формуляр, запитване за оферта до Администратора на основание изрично изразено от Вас съгласие с цел осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация до изпълнител.
(2) С приемането на общите условия на “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
(3) Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин за реклами, игри и промоционални оферти за свои собствени или оферирани от изпълнителите стоки или услуги, инициативи, промоции, игри, оферти, рекламни кампании се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.
(4) Личните данни са събрани от Администратора от субектите, за които се отнасят.
(5) “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
V. Срок на съхранение на личните ви данни
6. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни, предоставени с регистрационния формуляр докато профилът ви съществува. Личните данни, предоставени във връзки със запитвания за оферти към съответните изпълнители запитвания за издаване на ваучери, включително издадени ваучери от Администратора ще бъдат съхранявани безсрочно или до постъпване на искане от субекта на данни за заличаване на личните данни, ако закона не предвижда по-дълъг срок, за целите на защита на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на сайта. Счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. След изтичане на срока, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира.
(2)В случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго, Администраторът ще приложи нормативната уредба без изрично уведомяване.
(3) Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор в случай че законова разпорежда предвижда това.
(4) Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор.

VI. Предаване на вашите лични данни за обработване
7.(1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на посочен от Вас Изпълнител за целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

VII. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
8. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
(1) По всяко време имате право да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на форма – образец № 1 или чрез искане в свободен текст, адресирано до “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД и изпратено на имейл адрес:
office@partybox.bg. За избягване на всякакво съмнение за получен от “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД мейл се счита този, за който е изпратен обратен мейл – потвърждение от „ПАРТИБОКС.БГ“ ЕООД до адресата на първоначалния мейл.
(2) В едномесечен срок от получаване на искането, „ПАРТИБОКС.БГ“ ЕООД дължи да обработи и изпълни искането, в случай че същото отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба.
9. Право на достъп
(1) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, целите на обработването, категориите лични данни, получателите, срока на съхранението на личните Ви данни. Администраторът Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас в процес на обработка, в електронна или друга подходяща форма. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи разумна административна такса, в случай на прекомерност на исканията.
10. Право на коригиране или попълване
(1) Вие имате право да поискате коригиране или допълване на неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Администратора.
11. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
(1)Вие имате правото да поискате от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
i. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
ii. Вие оттеглите своето съгласие, върху което единствено се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
iii. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
iv. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
v. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Администратора;
vi. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Администраторът не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
i. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
ii. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
iii. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
iv. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
v. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички ваши данни, с изключение на следната информация:
i. информация, която е необходима, за да удостовери, че правото ви да бъдете забравени е изпълнено;
ii. техническа информация за функционирането на Уебсайта, която информация не може да се свърже по никакъв начин с вашата личност;
(4) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да подадете заявка с изпращане на искане до Администратора на имейл адрес:
office@partybox.bg. За избягване на всякакво съмнение за получен от “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД мейл се счита този, за който е изпратен обратен мейл – потвърждение от „ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД до адресата на първоначалния мейл
(5) В едномесечен срок от получаване на искането, „ПАРТИБОКС.БГ“ ЕООД дължи да обработи и изпълни искането, в случай че същото отговаря на изискванията на действащата нормативна уредба.
    (6) Ако има направена от Вас поръчка за достъп до услуги на Изпълнителите, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да поискате да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката или при оттегляне на поръчката от Ваша страна.
      (7) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите на сайта, Вашият профил ще стане неактивен.
      (8) Администраторът не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

12. Право на ограничаване
(1) Вие имате право да изискате от Администратора да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
i. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
ii. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
iii. Администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
iv. възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред Вашите интереси.
13.Право на преносимост
(1) Вие можете по всяко време да заявите в електронен формат справка за данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Администратора с искане по имейл.
(2) Вие можете да поискате от Администратора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
14. Право на получаване на информация
(1) Вие можете да поискате от Администратора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
15. Право на възражение
(1) Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
16. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
(1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:
i. е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
ii. е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
iii. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
17. Лица, на които се предоставят личните ви данни
(1) За целите на обработване на личните Ви данни и предоставяне на услугата в пълната й функционалност и с оглед Вашите интереси, Администраторът може да предостави данните на Изпълнителите, предоставящи съответната услуга. Посочените обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.
18. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
19. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган, както следва:
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02/915 3518
Уебсайт: http://www.cpdp.bg
20. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез форми при поискване на посочения email адрес на “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД. Разбира се, можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Настоящата политика за поверителност може да бъде допълнена или променена. Промените влизат в сила веднага след публикуването на сайта, освен ако в актуализираната версия на политиката не е предвидено друго.

ОТДЕЛЕН РАЗДЕЛ:
ПРИМЕРНИ текстове на молби относно упражняване на посочените права на субекта на данни
Образец № 1: Заявление за оттегляне на съгласие за целите на обработка
ДО: “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД
ОТ:
С настоящото Ви уведомявам, че оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни……………, предоставени от мен за следните цели…………….:
     Заявявам и декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

Образец № 2 - Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен
ДО: “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД
ОТ:
Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.
Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

Образец № 3 - Искане за преносимост на лични данни
ДО: “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД
ОТ:
Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:
•      е-mail: …..
•      Администратор – приемащ данните:

Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:
•      На посочения e-mail:………..
•      На оптичен или електронен носител (CD, USB) на Вашия адрес на управление.

Образец № 4: Искане за коригиране на данни
ДО: “ПАРТИБОКС.БГ” ЕООД
ОТ:
Моля следните лични данни……………………, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:…………………………………